Школски календар за школску 2018/2019. годину

У школи се изводи настава на основу Правилника о школском календару за основне школе са седиштем на територији аутономне покрајине Војводине за школску 2018/2019. годину,  који чини саставни део Годишњег плана рада школе за 2018/2019. школску годину.

  

Овим правилником утврђује се врeме остваривања образовно-васпитног рада утоку школске 2018/2019. године и време и трајање школског распуста ученика уосновним школама са седиштем на територији Аутономне Покрајине Војводине.

Настава и други облици образовно – васпитног рада у основној школи сеостварују у току два полугодишта.

Прво полугодиште почиње у понедељак, 3. септембра 2018. године, а завршава се у петак, 21. децембра 2018. године. У првом полугодишту има 80 наставних дана.

Друго полугодиште почиње у уторак, 15. јануара 2019. године и завршава се:

- у петак, 14. јуна 2019. године, за ученике од првог до седмог разреда и има 100 наставних дана

- у петак, 31. маја 2019. године, за ученике осмог разреда и има 90 наставних дана.

 

Наставни план и програм за ученике од првог до седмог разреда остварује се у 36 петодневних наставних недеља, односно 180 наставних дана.

Наставни план и програм за ученике осмог разреда остварује се у 34 петодневне наставне недеље, односно 170 наставних дана.

 

Први квартал има 40, други 40, трећи 49 наставних дана.Четврти квартал има 51 наставна дана за ученике од првог до седмог разреда, а 41 наставна дана за ученике осмог разреда.

 

У току школске године ученици имају зимски, пролећни и летњи распуст.

Зимски распуст почиње у понедељак, 24. децембра 2018. године, а завршава се у понедељак, 14. јануара 2019. године.

Пролећни распуст почиње у петак, 19. априла 2019. године, а завршава се у четвртак, 02. маја 2019. године.

За ученике од првог до седмог разреда, летњи распуст почиње у понедељак 17. јуна 2019, а завршава се у петак, 31. августа 2019. године. За ученике осмог разреда летњи распуст почиње по завршетку завршног испита, а завршава се у суботу, 31. августа 2019. године.

Време саопштавања успеха ученика и поделе ђачких књижица, сведочанстава и диплома по завршетку првог,односно другог полугодишта, након одржаних седница Наставничког већа на којима се верификује успех ученика.

 

У школи се празнују државни и верски празници у складу са законом.

У школи се обележава:

- Дан сећања на српске жртве у Другом светском рату, који пада у недељу, 21.октобра 2018. године нерадни је и ненаставни  дан.

- Дан просветних радника, који пада у четвртак, 8. новембра 2018. године, радни је и наставни дан.

- Дан примирја у Првом светском рату, који пада у недељу, 11. новембра 2018.године обележава се првог нерадног радног дана, понедељак 12. новембар 2018. године као нерадни и ненаставни дан. - Свети Сава – Дан духовности, који пада у недељу, 27. јнуара 2019. године и ненаставни дан.

- Сретење – Дан државности, који пада у петак и суботу, 15. и 16. фебруара2019, нерадни су и ненаставни дани.

- Дан сећања на жртве холокауста, геноцида и других жртава фашизма у Другом светском рату, који пада у понедељак, 22. априла 2019. године радни је и наставни дан.

- Празник рада, који пада у среду и четвртак, 1. и  2. маја 2019. године нерадни су и ненаставни дани.

- Дан победе, који пада у четвртак, 9. маја 2019. године као радни и наставни дан

- Видовдан-спомен на Косовску битку, који пада у петак, 28. јуна 2019. године и радни је дан.

 

Ученици и запослени у школи имају право да не похађају наставу, односно да не раде, у дане верских празника:

- православци – на први дан крсне славе

- припадници верских заједница које обележавају верске празнике по Грегоријанском односно Јулијанском календару – на први дан Божића и у дане ускршњих празника почев од Великог петка закључно са другим даном празника

- припадници Исламске заједнице – 21. август 2018. године, на први дан Курбанског

Бајрама и уторак 4. јуна 2019. године, на први дан Рамазанског Бајрама

- припадници Јеврејске заједнице –среда, 19.. септембра 2018. године, на први дан Јом Кипура и суботу,20. априла 2019. године на Пасху или Песах

 

Одлукама националних савета националних мањина утврђени су следећи национални празници националних мањина:

 

- за мађарску националну заједницу:

*15. март – Дан револуције и ослободилачке борбе 1848/49

* 20. август – Дан Светог Стевана и

* 23. октобар – Дан почетка револуције и ослободилачке борбе 1956. Године

 

- за бошњачку националну заједницу:

* 11. мај – Дан Бошњачке националне заставе

* први дан Рамазанског Бајрама

* први дан Курбанског Бајрама и

* 20. новембар – Дан ЗАВНОС-а

 

- за буњевачку националну заједницу:

* 2. фебруар – Дан великог прела

* 23. фебруар – Дан избора првог Националног савета

* 15. август – Дан Дужијанце и

* 25. новембар – Дан када је 1918. године у Новом Саду одржана Велика Народна скупштина Срба, Буњеваца и осталих Словена

 

- за хрватску националну заједницу:

* 19. март – благдан Светог Јосипа

* 15. август – датум рођења суботичког бискупа Ивана Антуновића

* 16. октобар – датум рођења бана Јосипа Јелачића и

* 15. децембар – датум оснивања Хрватског националног вијећа

 

- за румунску националну заједницу:

* 15. јануар – датум рођења националног песника Михаи Еминескуа

* 4. септембар – празник Велике госпојине

* 1. децембар – Национални празник Румуније и

* 7. децембар – Дан националног савета.

 

- за русинску националну заједницу:

* 17. јануар – Дан Русина

- за украјинску националну заједницу:

* 17. мај – Дан украјинске заједнице у Србији и

* 14. октобар – Дан украјинских хероја

 

- за македонску националну заједницу:

* 2. август – Илинден – Дан устанка народа Македоније против Турака

* 8. септембар – Дан државности Републике Македоније

* 11. октобар – Дан борца и

* 16. децембар – Дан Националног савета

 

- за немачку националну заједницу:

* 15. децембар – Дан оснивања националног савета.

 

- за ромску националну заједницу:

* 14. јануар-Василица

* 3. петак у марту – Бибија

* 8. април – Међународни дан Рома и

* 6. мај-Ђурђевдан

 

- за бугарску националну заједницу:

*3. март –Дан ослобођења од турског ропства

*24. мај – Дан Кирила и Методија и

*1. новембар – Дан народних будитеља

 

- за чешку националну заједницу:

*4. фебруар – Дан чешке књижевности

*28. март – Дан образовања

*16. мај – Дан националног савета

*28. септембар – Дан Чеха (Св. Вацлав) и

*4. октобар – Дан чешког језика

 

-за словачку националну заједницу

*први викенд у августу – Дани словачких народних свечаности.

 

За време зимског распуста, школа може да планира реализовање додатног рада са ученицима, а у обавези је да планира реализовање допунског рада са ученицима, који заостају у савладавању наставног градива.

О броју часова, обухвату ученика и распореду извођења додатног и допунског рада са ученицима из става 1. овог члана, на предлог наставничког већа одлучује директор.

Годишњим планом рада Школа треба да предвиди дан за организовану посету Међународном сајму образовања ''Путокази'' у Новом Саду, за ученике осмих разреда и уједно, ако се ова активност реализује у наставни дан, утврди начин надокнађивања пропуштеног образовно-васпитног рада до краја првог полугодишта.

 

У току наставног периода школа може утврдити у свом годишњем плану рада највише четири наставне суботе и то у случају ако:

- у наставни дан обележава дан школе, или

- у наставни дан, истовремено, за већи део ученика школе, реализује екскурзије,

- у наставни дан са већином ученика учествује на некој спортској или друштвеној манифестацији, или је домаћин такмичења, друштвене или спортске манифестације, или

- је због одсуства већег броја ученика или запослених, који обележавају верски празник, или празник националне мањине утврђен од стране националног савета одређене националне мањине у Републици Србији, у дан тог празника отежано извођење наставе.

 

У суботу,17. новембра 2018. године настава се изводи према распореду часова за понедељак, у суботу 19. јануара 2019. године настава се изводи према распореду часова за петак, а у суботу 04. маја 2019. године настава се изводи према распореду часова за понедељак.

 

Наставна субота у којој се надокнађује пропуштен рад у смислу става 1. Овог члана, налази се у истом кварталу у коме је и дан који је одређен као ненаставни.

У свим другим случајевима одступања од школског календара, школа је дужна да поступа у складу са чланом 88. и  90. Закона о основама система образовања и васпитања.

Ученици осмог разреда полагаће пробни завршни испит у петак, 12. априла 2019. године и у суботу, 13. априла 2019. године, а завршни испит у понедељак, 17. јуна 2019. године, уторак , 18. јуна 2019. године и среду, 19. јуна 2019. године.